Finansiell information

Nyckeltal
Eget kapital 48 MSEK
Substansvärde 88 MSEK
Soliditet 80 %

finance

Koncernen (KSEK) 31/12-18 30/6-18 30/6-17 30/6-16 30/6-15 30/6-14
Nettoomsättning
27 222 58 426 51 552 44 495 97 609 149 986
varav värdepapper 10 850 26 129 15 943 11 437 63 307 116 543
Rörelsens kostnader
– Direkta kostnader -16 038 -38 850 -23 576 -16 341 -71 055 -120 288
varav värdepapper 10 841 26 481 14 814 7 622 61 712 -112 303
– Övr. externa kostn. -3 667 -5 048 -7 978 -10 670 -10 704 -13 742
– Personalkostnader -4 059 -6 273 -7 395 -8 319 -9 935 -10 272
– Avskrivningar 0 0 -16 -179 -372 -717
Rörelseresultat 3 458 8 255 12 587 8 986 5 543 4 967
Finansnetto -743 788 207 14 998 3 053 2 997
Bokslutsdisposition -1 -2 160 -3 580 -1 195 -1 690 -1 070
– Skatt 0 -1 438 -2 387 -1 823 -1 679 -1 557
Resultat efter skatt 2 714 5 445 6 827 20 966 5 227 5 337
Balansräkning moderbolag (KSEK)
Anläggningstillgångar 42 636 Eget kapital 37 336
Obeskattade reserver 10 760
Omsättningstillgångar 12 657 Långfristiga skulder 2 393
 Kassa och bank 1 749 Kortfristiga skulder 6 553
Totalt 57 042 57 042

Back to Top