Finansiell information

 

Nyckeltal
Eget kapital 41,0 MSEK
Substansvärde 80,2 MSEK
Soliditet 77 %

finance

Koncernen (KSEK) 30/6-17 30/6-16 30/6-15 30/6-14 30/6-13 30/6-12
Nettoomsättning
51 552 44 495 97 609 149 986 67 473 35 487
varav värdepapper 15 943 11 437 63 307 116 543
Rörelsens kostnader
– Direkta kostnader -23 576 -16 341 -71 055 -120 288 -40 964 -12 148
varav värdepapper 14 814 7 622 61 712 -112 303
– Övr. externa kostn. -7 978 -10 670 -10 704 -13 742 -16 986 -13 227
– Personalkostnader -7 395 -8 319 -9 935 -10 272 -8 043 -9 545
– Avskrivningar -16 -179 -372 -717 -1 787 -904
Rörelseresultat 12 587 8 986 5 543 4 967 -307 -227
Finansnetto 207 14 998 3 053 2 997 8 317 1 705
Bokslutsdisposition -3 580 -1 195 -1 690 -1 070 -24 -87
– Skatt -2 387 -1 823 -1 679 -1 557 -24 -87
Resultat efter skatt 6 827 20 966 5 227 5 337 8 269 1 531
Balansräkning moderbolag (KSEK)
Anläggningstillgångar 41 035 Eget kapital 39 177
Obeskattade reserver 8 600
Omsättningstillgångar 9 186 Långfristiga skulder 3 166
 Kassa och bank 8 994 Kortfristiga skulder 8 272
Totalt 59 215 59 215

Back to Top