Finansiell information

Nyckeltal
Eget kapital 43 MSEK
Substansvärde 78 MSEK
Soliditet 73 %

finance

Koncernen (KSEK) 30/6-18 30/6-17 30/6-16 30/6-15 30/6-14 30/6-13
Nettoomsättning
58 426 51 552 44 495 97 609 149 986 67 473
varav värdepapper 26 129 15 943 11 437 63 307 116 543
Rörelsens kostnader
– Direkta kostnader -38 850 -23 576 -16 341 -71 055 -120 288 -40 964
varav värdepapper 26 481 14 814 7 622 61 712 -112 303
– Övr. externa kostn. -5 048 -7 978 -10 670 -10 704 -13 742 -16 986
– Personalkostnader -6 273 -7 395 -8 319 -9 935 -10 272 -8 043
– Avskrivningar 0 -16 -179 -372 -717 -1 787
Rörelseresultat 8 255 12 587 8 986 5 543 4 967 -307
Finansnetto 788 207 14 998 3 053 2 997 8 317
Bokslutsdisposition -2 160 -3 580 -1 195 -1 690 -1 070 -24
– Skatt -1 438 -2 387 -1 823 -1 679 -1 557 -24
Resultat efter skatt 5 445 6 827 20 966 5 227 5 337 8 269
Balansräkning moderbolag (KSEK)
Anläggningstillgångar 42 379 Eget kapital 34 622
Obeskattade reserver 10 760
Omsättningstillgångar 13 005 Långfristiga skulder 2 574
 Kassa och bank 3 553 Kortfristiga skulder 10 981
Totalt 58 937 58 937

Back to Top