Finansiell information

Nyckeltal  
Eget kapital 37.6 MSEK
Substansvärde 73.2 MSEK
Soliditet 76 %

finance

Koncernen (KSEK) 31/12-20 30/6-20 30/6-19 30/6-18 30/6-17 30/6-16
  6 månader          
Nettoomsättning
21 973 42 318 57 783 58 426 51 552 44 495
varav värdepapper 2 794 12 475 25 406 26 129 15 943 11 437
Rörelsens kostnader
– Direkta kostnader -9 707 -23 470 -35 851 -38 850 -23 576 -16 341
varav värdepapper 2 828 12 376 24 672 26 481 14 814 7 622
– Övr. externa kostn. -4 228 -7 049 -6 263 -5 048 -7 978 -10 670
– Personalkostnader -4 015 -6 897 -8 415 -6 273 -7 395 -8 319
– Avskrivningar 0 0 0 0 -16 -179
Rörelseresultat 4 023 4 902 7 254 8 255 12 587 8 986
Finansnetto 154 685 -560 788 207 14 998
Bokslutsdisposition -803 -11 655 -1 840 -2 160 -3 580 -1 195
– Skatt 0 -1 112 -1 237 -1 438 -2 387 -1 823
Resultat efter skatt 3 374 -7 180 3 617 5 445 6 827 20 966
Balansräkning moderbolag (KSEK)
Anläggningstillgångar 37 675 Eget kapital 30 434
    Obeskattade reserver 13 230
Omsättningstillgångar 10 400 Långfristiga skulder 3 794
 Kassa och bank 4 165 Kortfristiga skulder 6 104
Totalt 53 562   53 562

Back to Top