Finansiell information

Nyckeltal  
Eget kapital 46.7 MSEK
Substansvärde 74.8 MSEK
Soliditet 76 %

finance

Koncernen (KSEK) 31/12-19 30/6-19 30/6-18 30/6-17 30/6-16 30/6-15
             
Nettoomsättning
21 003 57 783 58 426 51 552 44 495 97 609
varav värdepapper 5 148 25 406 26 129 15 943 11 437 63 307
Rörelsens kostnader
– Direkta kostnader -10 714 -35 851 -38 850 -23 576 -16 341 -71 055
varav värdepapper 5 112 24 672 26 481 14 814 7 622 61 712
– Övr. externa kostn. -4 685 -6 263 -5 048 -7 978 -10 670 -10 704
– Personalkostnader -3 766 -8 415 -6 273 -7 395 -8 319 -9 935
– Avskrivningar 0 0 0 -16 -179 -372
Rörelseresultat 1 838 7 254 8 255 12 587 8 986 5 543
Finansnetto 603 -560 788 207 14 998 3 053
Bokslutsdisposition 0 -1 840 -2 160 -3 580 -1 195 -1 690
– Skatt -26 -1 237 -1 438 -2 387 -1 823 -1 679
Resultat efter skatt 2 415 3 617 5 445 6 827 20 966 5 227
Balansräkning moderbolag (KSEK)
Anläggningstillgångar 45 490 Eget kapital 36 654
    Obeskattade reserver 12 600
Omsättningstillgångar 10 008 Långfristiga skulder 3 717
 Kassa och bank 5 781 Kortfristiga skulder 8 308
Totalt 61 279   61 279

Back to Top